AMET Usługi Księgowe

Ewa Leszczyńska
Ubezpieczenie OC
NIP: 762-120-04-43
REGON: 141227728

Polityka Prywatności

 1. Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej Biura Księgowo-Rachunkowego „Amet”1.
 2. Niniejsza strona internetowa nie gromadzi danych osobowych dotyczących jej użytkowników. Zwracamy jednak Państwa uwagę na fakt, iż niniejsza Polityka obowiązuje jedynie na niniejszej stronie internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na naszej stronie internetowej (w szczególności w sekcji „Linki”). W przypadku korzystania z innych witryn sugerujemy zapoznanie się z polityką prywatności i polityką plików cookies obowiązującymi na przeglądanej stronie.

 3. Ochrona danych osobowych w Biurze Księgowo-Rachunkowym „Amet”.
   Niezależnie od powyższego, zgodnie z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)2, niniejszym pragniemy poinformować, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług księgowo-rachunkowych (dalej: „Dane Osobowe”) jest Biuro Księgowo-Rachunkowe „Amet” ;
  2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie przetwarzania w celu realizacji usług na podstawie umowy (konsekwencją niepodania Danych Osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług księgowo- rachunkowych przez Biuro Księgowo-Rachunkowe „Amet”);
   • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora takich jak wykazanie poprawności zrealizowanych usług czy też dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
   • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie, w jakim przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (np. obowiązków „instytucji obowiązanej”3);
  3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług księgowo-rachunkowych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji księgowo-rachunkowej przez okres trwania umowy oraz wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
  4. Źródłem Danych Osobowych dotyczących innych osób jest dokumentacja przekazywana przez Klienta w celu umożliwienia realizacji usług przez Biuro Księgowo-Rachunkowe „Amet”
  5. Dane Osobowe są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć – wyłącznie w niezbędnym zakresie – podmioty świadczące na rzecz Biura Księgowo-Rachunkowego „Amet” usługi wsparcia informatyczno-administracyjnego. Ponadto, Dane Osobowe mogą być udostępnione, w zakresie wymaganym prawem lub w celu należytej realizacji usług księgowo-rachunkowych właściwym organom publicznym;
  6. W razie uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza obowiązujące przepisy, osoba, której Dane Osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. W celu kontaktu z administratorem, jak również realizacji uprawnień dotyczących Danych Osobowych (w szczególności żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzyskania kopii danych) prosimy o kontakt pod numerem 22-636-83-70, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ksiegowa-amet.pl lub pisemnie, na adres administratora: ul. Piłsudskiego 105/6, 05-091 Ząbki.


 4. Aktualizacja polityki.
 5. Niniejsza Polityka może zostać zmodyfikowana w każdym czasie, poprzez opublikowanie jej zaktualizowanej wersji. Zmiany takie w żadnym wypadku nie będą jednak naruszały zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych użytkowników strony Biura Księgowo-Rachunkowego „Amet”.1"AMET" Usługi Księgowe Ewa Leszczyńska.
2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3W rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
powitanie
© 2017 AMET - usługi księgowe. All rights reserved.
powitanie

Biuro:
01-747 Warszawa,
ul. Jerzego Ficowskiego 15, III piętro, lokal 9
e-mail: biuro@ksiegowa-amet.pl

powitanie


Tel/fax 22-636-83-70
Tel.603-107-714